Search results

(1 - 7 of 7)
Shantung Peninsula, Shantung, China
Cape Fuki, Taiwan (Formosa)
Hangchow Bay, Chekiang, China
Tokara Group, Nansei Islands, Japan
Okinawa Island, Nansei Islands, Japan
Yalu River, Manchuria-Chosen (Korea)
Hung-tse Lake, Anhwei-Kiangsu, China