Russia 1:1mil

[Baltic Coast, Gulf of Bothnia]
[Baltic Coast, Gulf of Bothnia]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."
[Ivanovo-Voznesensk, Gorki]
[Ivanovo-Voznesensk, Gorki]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."
[Kharkov, Dnyepropetrovsk]
[Kharkov, Dnyepropetrovsk]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."
[Leningrad, Ladozhskoye Lake Region]
[Leningrad, Ladozhskoye Lake Region]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."
[Moscow, Bryansk]
[Moscow, Bryansk]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed., Army/Air style. "Heliographed at O.S. 1942."
[Petrozavodsk, Kalinin]
[Petrozavodsk, Kalinin]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."
[Rostov]
[Rostov]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."
[Ryazan, Voronezh]
[Ryazan, Voronezh]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."
[Vitebsk, Minsk, Gomel]
[Vitebsk, Minsk, Gomel]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed., Army/Air style. "Heliographed at O.S. 1942."
[Warsaw]
[Warsaw]
GSGS (Series) ; 4257. 2nd ed. "Heliographed at O.S. 1942."