Bark Lake, ON. 1:63,360. Map sheet 031N01, [ed. 1], 1951

Clip