Search results

(1 - 3 of 3)
Shantung Peninsula, Shantung, China
Hangchow Bay, Chekiang, China
Hung-tse Lake, Anhwei-Kiangsu, China