Search results

(1 - 3 of 3)
tou Anakreontos ōdai kai ta tēs Sapphous kai ta tou Alkaiou Leipsana
Ulyssis Aldrovandi patricii Bononiensis de quadrupedibus solidipedibus volumen integrum
Ulyssis Aldrovandi patricii Bononiensis de quadrupedib. digitatis viviparis libri tres, et de quadrupedib digitatis oviparis libri duo